מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות
מטרת מדיניות פרטיות זו ("מדיניות הפרטיות"), הינה לסקור, בין היתר, את האופן בו מחלבות גד (שיווק 1992) בע"מ ("גד ") אוספת, מעבדת ומשתמשת במידע אישי (כפי שמוגדר מטה) אודות המשתמש, כפי שהוא מוגדר בתקנון אתר www.gad-online.co.il ("האתר"), הזמין ב www.gad-online.co.il ("התקנון"). התקנון, מדיניות הפרטיות והתנאים הנוספים (כהגדרתם בתקנון), כפי שיעודכנו מעת לעת, יחד – "תנאי השימוש". זאת גם ביחס למידע אישי שנמסר לה על-ידי המשתמשים, וגם ביחס למידע אישי הנאסף על-ידי גד /עבורה בעת השימוש באתר ו/או השירותים והמוצרים הזמינים באמצעותו ("השירותים").

כל משתמש הנכנס לאתר, העושה ו/או המבקש לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים נותן בזה את הסכמתו למדיניות פרטיות זו ולתנאי השימוש, ללא כל הגבלה או הסתייגות. אם אינך מסכים לכל תנאי מדיניות הפרטיות או מי מתנאי השימוש, עליך לא לעשות שימוש באתר.

 1. כללי
  1. תנאי מדיניות הפרטיות המפורטים להלן, מהווים חלק בלתי נפרד מהתקנון. גד רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות שלה לפי שיקול דעתה. זאת בין היתר, כדי שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטורים. במקרה כזה, השינויים יעודכנו במסמך זה ויפורסמו באתר ו/או כאמור בתנאי השימוש. שינויים כאמור יכנסו לתוקף אופן מידי.
  2. כל ההגדרות והמונחים במדיניות הפרטיות יהיו זהים לאלה המופיעים בתנאי השימוש, אלא אם הוגדרו במפורש אחרת במדיניות פרטיות זו.
  3. "מידע" משמעו מידע כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ("חוק הגנת הפרטיות")
   "מידע אישי" משמעו נתונים שיתכן ויאפשרו את זיהוי המשתמש, דוגמת: שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, טלפון נייד מספר טלפון וכיו"ב.
  4. מסירת מידע על ידי המשתמשים ואיסוף מידע ביחס אליהם תלויה ברצונם. לא קיימת חובה חוקית למסור את המידע או לאפשר את איסופו. יחד עם זאת, ככל שהמשתמש לא ימסור מידע מסוים (למשל, כתובתו), או יאפשר את איסופו, חלק מהשירותים המוצעים באתר עלולים לא להיות זמינים עבורו. הסכמתך למדיניות הפרטיות מהווה גם הסכמה לאיסוף מידע על ידי גד כאמור במדיניות פרטיות זו.
  5. ההסכמות שניתנות על ידי כל משתמש ביחס למידע או מידע אישי, יחולו גם על פרטים ונתונים שאינם מידע או מידע אישי (זאת מבלי לגרוע מזכויות גד לעשות שימוש בנתונים/פרטים כאמור לפי שיקול דעתה). זאת, לרבות ביחס לענייניו הפרטים של אדם כהגדרתם בחוק הגנת הפרטיות.
  6. פרטי החשבון האישי הינם מידע סודי של גד ואסור למשתמש לעשות בהם שימוש אלא לצרכי השימוש באתר.
  7. מדיניות הפרטיות חלה על כל המשתמשים באתר, באמצעות מחשב ו/או כל מכשיר אלקטרוני אחר, ועל כל המידע משתמש הנמסר בקשר עם האתר ו/או השירותים.
 1. רישום ואיסוף מידע
  1. הרשמה . חלק מהשירותים דורשים הרשמה, למשל הרשמה לשם רכישת מוצרים ו/או לצורך הקמת חשבון אישי. ככל שלא יימסרו הנתונים המבוקשים בשדות החובה, לא תוכל להקים חשבון אישי, לבצע הזמנת מוצרים ו/או להצטרף ורשימות הדיוור של תנובה, באמצעות האתר (להלן "ההרשמה").
  2. במסגרת השירותים . אגב ביצוע השירותים יאספו נתונים אודות המשתמש, למשל
   1. פרטי קשר של המשתמש.
   2. חלק מפרטי כרטיסי האשראי עימו בוצעו הזמנות באתר.
   3. פרטים אודות המוצרים שהזמין המשתמש מעת לעת.
   4. שיחות עם מוקד השירות של גד.
   5. במסגרת סקרי שביעות רצון באשר למבצעים ו/או שירותים המוצעים על-ידי גד , מי מטעמה ו/או על ידי צדדים שלישיים עמם יש לחברה שיתוף פעולה עסקי.
  3. רשתות חברתיות . ככל שהמשתמש בוחר למסור מידע לחברה באמצעות מתן גישה לחשבון פייסבוק או רשת חברתית אחרת (יחד, "רשתות חברתיות") נותן רשות לחברה לקבל פרטי מידע אישי שמסר לאותן רשתות חברתיות בהתאם להרשאתו (למשל, שם מלא ותמונה). יודגש כי האפשרות לקבל פרטי מידע כאמור מהרשתות החברתיות הינה בכפוף להגדרות המשתמש באותן רשתות חברתיות ו/או במדיניות הפרטיות שלהן, והמשתמש אחראי הבלעדי לבדוק אותן. עם זאת, מובהר כי גד אינה מבקשת גישה לסיסמת המשתמש של המשתמש ברשתות החברתיות.
  4. כלים אוטומטיים; מידע טכני.
   1. האתר משתמש בכלים אוטומטיים לצורך אפיון השימוש שלך באתר ושיפור חווית הגלישה. כלים אלו אוספים מידע אודותיך ואודות השימוש שלך באתר. מידע זה כולל, בין היתר, גם את פרטי ספק שירותי האינטרנט שלך, כתובתך בפרוטוקול האינטרנט (כתובת IP) ושם המתחם לצורך גישה לאתר, מיקום המכשיר בו נעשה שימוש בגישה לאתר, זמני ואופני השימוש באתר, סוג הדפדפן שלך ופרטים נוספים המעידים על אופן השימוש באתר, הסכמתך לשימוש במידע לצורכי תנובה, שיפור חווית הגלישה, בדיקות פנימיות וכיו"ב.
   2. האתר משתמש בעוגיות (להלן "Cookies" ו/או " עוגיות") לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בו, אימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות האישיות של המשתמש, לאפיין את המוצרים המתאימים לו, להתאים פרסומות מותאמות עבורו אף בגלישתו באתרים אחרים ולצרכי אבטחת מידע. עוגיות הן קבצי טקסט, אשר הדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי תנובה או המפעילה. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. העוגיות מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אליו, מדורים ומידע אשר המשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. כמו כן יכול שהעוגיות ישמרו אף מידע בדבר הרגלי הגלישה של המשתמש באתרים אחרים, לרבות האתרים בהם גלש, העמודים באתרים וכל פעולה אחרת בהם.
   3. ככל שאינך רוצה לקבל עוגיות, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, כי נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר.
   4. גד נעזרת בצדדים שלישיים דוגמת Google Analytics לצורך איסוף נתונים מהשימוש באתר כגון מזהה מכשיר, כתובת IP. מידע נוסף על הטכנולוגיות והפרקטיקות של Google Inc ניתן למצוא בכתובת: google.com/policies/privacy/partners/. כמו כן, מומלץ לעיין באפשרויות ה- opt-out הנוכחיות של Google Analytics בכתובת : https://tools.google.com/dlpage/gaoptout .
 1. נתונים שונים
  1. גד אוספת נתונים שאינם מזהים, נתונים מצרפיים (אגרגטיביים), נתונים סטטיסטיים ‏ונתונים אחרים שנגזרים ‏‏ממידע אישי של המשתמש, ו/או המידע הטכני ("נתונים שונים").
  2. גד הינה בעלת מלוא הזכויות בנתונים השונים. המשתמש מוותר על כל זכות (לרבות זכות לתמלוגים או כל תמורה אחרת), טענה, דרישה או בקשה בקשר עמם (לרבות בקשר עם כל מוצר הוא שירות שיפותחו, ירכשו יוצעו בקשר עם או לאור הנתונים הנוספים).
 1. הצהרת משתמש
  1. המשתמש מצהיר כי כל המידע אשר ימסור ו/או יעדכן, הינו נכון, אמין ומדויק וכן, כי ביצע את ההרשמה ו/או מסר את המידע בשמו ועבור עצמו בלבד ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשה לעשות כן, במפורש.
  2. המשתמש מצהיר כי הובהר לו והוא מאשר את השימוש במידע האישי בהתאם למדיניות פרטיות זו ו/או בהתאם להוראות כל דין.
 1. שימוש במידע
  גד תעשה שימוש במידע האישי לצורך מתן השירותים ופיתוח מוצרים ושירותים חדשים. בין היתר –
  1. לצורך ניהול ותפעול האתר ו/או השירותים המוצעים בו ו/או על ידי צדדים שלישיים (דוגמת המפעילה), מתן שירות לקוחות, ניהול מכירות, שיווק מוצרים ושירותים שונים.
  2. מעקב אחר פניית המשתמש, מעקב אחר טיב השירות, הצעות לקבלת שירותים דומים ו/או משלימים.
  3. תיעוד ושמירה על נתוני עסקאות-עבר עבור טיפול אישי וגבייה ועבור פניות עתידיות (ככל שקיימת אפשרות לרכוש מוצרים והטבות באתר).
  4. לצורך תחזוקת האתר, איתור ומניעת שימוש בו שלא כדין או בניגוד לתנאי השימוש.
  5. לשם גיוס לקוחות.
  6. כדי ליצור קשר עם המשתמש.
  7. למטרות שיווקיות (לרבות דיוור ישיר ומסרים שיווקיים).
  8. כדי לשפר, להעשיר או לשנות את האתר, השירותים והתכנים.
  9. כדי לפתח מוצרים ושירותים חדשים.
  10. לצורך עריכת ניתוחים, סטטיסטיקות שונות, סקרים, מחקרים וכיו"ב.
  11. כדי לערוך סקרי שביעות רצון שונים, למשל באשר למבצעים, האתר ו/או השירותים.
  12. עמידה בהוראות הדין.
  13. הגנה על זכויות המשתמש, תנובה, המפעילה ו/או צדדים שלישיים על פי דין‏.
  14. אבטחת המידע וסייבר.
  15. מטרותיה העסקיות הפנימיות של גד , כגון מיקוד, ניתוח נתונים, ביקורות, ייעול ושיפור השירותים, מניעת הונאה ומטרות פנימיות אחרות.
  16. הצעת תכנים והצעות שיווקיות למשתמשים (לרבות על דרך של הגשת דברי פרסומות כהגדרתם בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ‎"‎ב – 1982 ‏‏("דבר פרסומת"), דיוור ישיר ו/או ושירותי דיוור ישיר, כהגדרתם בחוק הגנת הפרטיות ("דיוור ישיר" ו- "שירותי דיוור ישיר") ולרבות, על מנת להציע למשתמש קבלת מידע ממוקד אודות מוצרי ושירותי תנובה שלדעתה מותאמים לו, ואולי גם להתאים אישית את האתר ואת המודעות בו, לפי הרגלי הביקור והצריכה שלו באתר. הכול בין עם על ידי גד ו/או על ידי צדדים שלישיים, בין אם עבור גד ו/או עבור צדדים שלישיים, ובין אם התכנים יהיה של גד ו/או של צדדים שלישיים.
 1. פרסומות ודיוור ישיר
  1. מידע אישי עשוי לשמש גם לצרכי שיווק, פרסום ו/או משלוח מידע ותכנים שונים, לרבות תוכן שיווקי, דברי פרסומת, של גד, מי מטעמה ו/או צדדים שלישיים אחרים. פעולות אלה יכולות להיעשות, בין היתר, בדרך של דיוור ישיר, שירותי דיוור ישיר או בכל דרך אחרת. כל משתמש נותן הסכמתו לשימוש כאמור ולקבלת תכנים בכל אמצעי תקשורת ובכלל זאת דואר, דואר אלקטרוני, טלפון וטלפון נייד, כולל הודעות מוקלטות והודעות‏SMS ‎‏, ‏פקס, דואר אלקטרוני, רשתות חברתיות ואמצעים אחרים‎.‎ מובהר כי גד עשויה להסתייע בצדדים שלישים לצורך ביצוע האמור או לאפשר לצדדים שלישיים לבצע את האמור ללא קשר לפעולותיה.
  2. בכפוף לקבלת אישורו, המשתמש מסכים שהמידע שייאסף יועבר למפרסמים וצדדים שלישיים אחרים אשר עשויים לשלוח לו דברי פרסומת ולפנות אליו בדיוור ישיר (ושירותי דיוור ישיר), באמצעים האמורים לעיל. אין באמור כדי לגרוע מזכותה של גד לעשות כן (לרבות באמצעות צדדים שלישיים)
  3. משתמש רשאי, בכל עת, להודיע על סירובו (דרך כלל או מסוג מסוים), לקבל מידע ותכן שיווקי, דבר פרסומת ו/או דיוור ישיר מגד, או מצדדים שלישיים כאמור לעיל, ולחזור בו מהסכמתו על ידי שליחת הודעת הסרה לכתובת דוא"ל: [email protected], או באמצעות לחצן "הסרה" אשר יופיע בתחתית ההודעה וכן אפשרות מענה באותה דרך בה מוצע המשלוח עם המילה "הסר". לאחר קבלת הבקשה, שליחת התכנים למשתמש תופסק ותינתן הנחייה להפסיק לעשות במידע שימוש לשירותי דיוור ישיר, אך יתכן שהמידע הדרוש לצורכי גד יוסיף להישמר במאגר המידע של גד בכפוף להוראות הדין (לרבות לפי יתר הוראות מדיניות פרטיות זו.
 1. מסירת מידע לצדדים שלישיים
  1. גד עשויה להעביר מידע אישי ‏‏(לרבות על דרך של מתן גישה) לצדדים שלישיים, לרבות המפעילה, בקשר עם שירותי גד (לרבות השירותים ו/או הפעלת האתר) ו/או ‏פעילותה העסקית, בין היתר כמפורט להלן:
   1. גד עשויה להעביר מידע אישי לספקי המשנה על מנת להשלים את פעולת ההזמנה אשר ביצע המשתמש באתר.
   2. במסגרת שיתופי פעולה עם חברות קשורות עסקית עם גד.
   3. בכל מקרה בו הפר המשתמש, לדעת גד , את תנאי השימוש, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות ו/או במקרים בהם ביצע או ניסה לבצע המשתמש ו/או מי מטעמו, באמצעות אתר ו/או בקשר עמו, פעולות המנוגדות להוראות תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות ו/או הוראות כל דין.
   4. בקשר עם צו שיפוטי, הליך שיפוטי אחר ו/או דרישה של רשות מוסמכת למסירת המידע.
   5. בשל כל מחלוקת, טענה, דרישה, תביעה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין המשתמש ו/או מי מטעמו לבין גד ו/או מי מטעמה ו/או צד שלישי כלשהו.
   6. בכל מקרה בו תסבור גד, כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק לרכושם, לגופם ו/או זכויותיהם של גד, משתמשים האחרים ו/או צדדים שלישיים, או על מנת למנוע נזק אחר בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי.
   7. במקרה בו העבירה ו/או המחתה גד לצד שלישי כלשהו את פעילותה ו/או את זכויותיה וחובותיה כלפי המשתמש, ובלבד שאותו צד שלישי כאמור יקבל על עצמו את ההוראות המפורטות במדיניות פרטיות זו והוראות כל דין.
   8. כאשר הצד השלישי הינו חברה-אם, חברה-בת או חברה קשורה של גד.
   9. בנוסף ימסרו לספקים ונותני שירותים, דוגמת ספקים של גד ,לצורך מתן השירותים, הפעלת האתר וביצוע הפעולות האמורות בתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות.
  2. באתר יהיה זמין תוכן צד שלישי (כפי שהוא מוגדר בתנאי השימוש) וכחלק מתוכן צד שלישי זה, גד עושה שימוש בשירותים של חברות סליקה חיצוניות כאמור בתנאי השימוש. מובהר כי מידע שנמסר לצדדים שלישיים כאמור נתון לתנאים המשפטיים (לרבות מדיניות הפרטיות, תנאי שימוש ומסמכים דומים) של צדדים שלישיים אלה וגד לא תהיה אחראית למידע זה ו/או למעשים או מחדלים של צדדים שלישיים אלה.
  3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, גד שומרת לעצמה את הזכות לעשות שימוש במידע אישי ולהעבירו בהתאם לדרישת המשתמש ו/או בהסכמתו (גם ככל שלא ניתנו/הושגו בקשר עם השירותים ו/או האתר).
  4. מובהר, כי אין בכל האמור לעיל כדי לגרוע מזכות גד להעביר לצדדים שלישים נתונים שאינם מידע.
 1. אבטחת מידע
  1. גד נוקטת באמצעי זהירות שהיא מחשיבה כמקובלים ועושה שימוש בטכנולוגיות אבטחה שהיא מחשיבה למתקדמות. ידוע למשתמש, כי גד מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים שונים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים, אולם אין ביכולתה למנוע שיבושים באתר או זליגת מידע באופן מוחלט.
  2. גד מבהירה, כי היא איננה מתחייבת, כי האתר יתנהל כסדרו, ללא כל הפרעה, ו/או כי האתר ו/או הנתונים אשר נאספו ו/או נמסרו כאמור לעיל יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה ו/או חדירה בלתי מורשית למאגרי המידע של גד. ידוע למשתמש (והוא מסכים) שגד לא תישא באחריות בגין כל נזק ו/או אובדן, ישירים או עקיפים, מכל סוג שהוא, שנגרמו כתוצאה מכך, לרבות בשל פגיעה בפרטיות.
  3. סליקת כרטיסי האשראי מהאתר נעשים באמצעות חברת סליקת אשראי חיצונית, מובהר כי גד לא תישא בכל אחריות בגין שירותים אלה (כמו ביחס לכל תוכן צד שלישי).
 1. העברת מידע מחוץ לישראל
  גד עשויה להעביר את המידע של המשתמשים אל מחוץ לתחום השיפוט של ישראל ו/או של האיחוד האירופי. יתכן שהדינים הנוגעים לפרטיות ואבטחת המידע בתחום השיפוט שאליו המידע יועבר, לא יהיו מקיפים בהשוואה לדינים הנהוגים בישראל והאיחוד האירופי. במקרה שכזה אנו נשתדל לנקוט בצעדים כדי להבטיח רמה דומה של הגנה למידע האישי שלך. הינך נותן הסכמתך להעברה כאמור.
 1. יצירת קשר בנושא פרטיות
  בכל שאלה ו/או הבהרה ו/או תגובה בנוגע למדיניות פרטיות זו, או אם ברצונך לממש את זכויותיך על פי דין בקשר עם מידע אישי אודותיך, הינך מוזמן לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת [email protected] לחלופין, הנך מוזמן לשלוח מכתב לכתובת: מחלבות גד בע"מ, דש דויטש 7, בת ים. בכל תכתובת לחברה יש לכלול את פרטיך המלאים לרבות, כתובת ואי מייל ליצירת קשר. גד תשתדל להגיב לכל בקשה סבירה בזמן סביר.
 1. יצירת קשר בנושא פרטיות
  גד שומרת לעצמה את הזכות לעשות שימושים בנתונים, פרטים ו/או מידע שאין לגביהם מגבלה בדין, לפי מדיניות פרטיות זו ואף מעבר לכך, אלא אם הדבר אסור לפי דין, ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי גד בעניין זה.