תקנון

תקנון זה נועד להסדיר את השימוש באתר חברת מחלבות גד (שיווק – 1992) בע"מ ח.פ. 511749574, שכתובתו דב דויטש 7 בת ים (להלן "התקנון", "האתר"). שימוש של  המשתמש באתר, ייראה כהסכמתו של המשתמש להוראות התקנון המפורט להלן, לרבות למדיניות הפרטיות ולתקנון מועדון הלקוחות  המצורפים בנפרד. משתמש אשר אינו מסכים לכל תנאי מהתקנון או מתנאי השימוש (כפי שמוגדרים להלן) עליו שלא לעשות שימוש באתר. מובהר כי הגדרת "משתמש" באתר מתייחסת לכל שימוש של אדם ו/או גוף כזה או אחר הגולש, צופה ו/או עושה שימוש בכל דרך אחרת, במישרין או בעקיפין באתר, לרבות בכל תוכן, שירות ו/או מוצר בו (להלן "המשתמש"). גד שומרת לעצמה את הזכות לעדכן מעת לעת את התקנון, מדיניות הפרטיות והתנאים הנוספים (כהגדרתם להלן, אשר יוגדרו יחד: "תנאי השימוש"), על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן הודעה מראש.

 1. כללי
  1. האתר שלפניכם מופעל על ידי חברת מחלבות גד (שיווק 1992) בע"מ, ח.פ 511749574, ("גד") ונועד להוות חנות וירטואלית לרכישת מוצריה של גד או של אחרים המופצים על ידה על ידי ציבור המשתמשים ברשת האינטרנט. גד הינה בעלת האתר ומי שאחראית לפיתוחו ותפעולו. כחלק מכך גד הינה אחראית למימוש הזמנות שבוצעו באמצעות האתר, בכפוף לסייגים המופיעים בו. 
  2. בכל הטקסטים המופיעים באתר ובתנאי השימוש, השימוש בלשון יחיד משמעה גם לשון רבים ולהיפך, ולשון זכר משמעו לשון נקבה ולהיפך, הכול לפי ההקשר. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ואין בהם משום פגיעה ו/או אפליה מכל סוג שהוא
  3. בכל שאלה, הערה או בעיה הנוגעות לאתר "מחלבות גד" נשמח לתת לכם מענה בטלפון שמספרו 053-8320922 שהינו מוקד התמיכה שלנו הנועד לסייע ולתת מענה לכל הקשור בשימושכם באתר
  4. האתר נועד לשווק בין היתר את מוצריה השונים של גד למשתמש וכן לאפשר לו לקבל עדכונים שוטפים, מבצעים הטבות וכיו"ב. שיווק המוצרים ייעשה לאחר פתיחת חשבון באתר על ידי המשתמש או  על  ידי מילוי פרטיו בשדות החובה כגון  שם/שם משפחה/נייד וכן הלאה . לקוח שלא יירשם לאתר, פרטיו לא ישמרו ובהזמנותיו הבאות יצטרך להזין פרטיו מחדש.
  5. לגד שיקול דעת מלא ובלעדי לקביעת תנאי השימוש המסדירים את היחסים בין המשתמש וגד והם עשויים להשתנות מעת לעת, על פי שיקול דעתה זה וללא מתן הוראה מראש. על כן, על המשתמש לעיין ולהתעדכן בתנאי שימוש אלה מעת לעת ובטרם ביצוע פעולה כלשהי באתר. כל תוספת ו/או שינוי שנעשה באתר, בתוכן האתר ו/או בתנאים אלו שינויים כאמור יכנסו לתוקף אופן מידי.
  6. נוסח תנאי השימוש המחייב והקובע בכל מועד הינו הנוסח המפורסם באתר. תוקף תנאי השימוש הינו מצטבר ולא לחילופין ותנאי השימוש יפורשו כמתקיימים זה לצד זה ולא מצמצמים זה את תחולת זה.
  7. המשתמש רשאי לעשות שימוש באתר לצרכים אישיים ובלתי מסחריים בלבד. חל איסור לעשות באתר ו/או בכל חלק ממנו שימוש למטרה שאיננה לצורך אישי ובלתי מסחרי.
  8. גד שומרת לעצמה את הזכות להציע שירותים ו/א מוצרים נוספים ו/או שונים באתר. מובהר כי ביחס לכל שירות קיים או עתידי יתכן ויהיו תנאים ו/או הוראות נוספות ו/או אחרות ("תנאים נוספים"). אלא, אם נכתב אחרת הוראות תנאי השימוש (לרבות מדיניות הפרטיות) יחולו על השירותים ו/או מוצרים המנויים בתנאים הנוספים ככל שיהיו כאלה (מבלי לגרוע מהוראותיהם של התנאים הנוספים, אלא אם נאמר בהם מפורשות).
  9. כל הודעה באיזה אמצעי תקשורת אשר תישלח על-ידי גד למשתמש וזאת על פי הכתובת כפי שמילא המשתמש בעת ההזמנה תיחשב כאילו הגיעה למענה לאחר 7 ימים מיום שנמסרה לדואר. מסר המשתמש כתובת דוא"ל יראו את ההודעה ככזו שנמסרה 24 שעות לאחר משלוחה בדואר אלקטרוני (אלא אם נתקבל הודעת שגיאה אצל גד ביחס להודעה).
  10. תנאי שימוש אלה מהווים את ההסכם המלא בינך לבין גד בכל הנוגע לאופן השימוש באתר ומחליפים כל הבנה ו/או הסכמה אחרת, בעל-פה או בכתב, הנוגעת לשימוש באתר ובתוכנו.
  11. אם תנאי מתנאי השימוש ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה, תנאי זה ימחק מתנאי השימוש ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות תנאי השימוש הנותרים. במקרה שכזה, יראו בקיומו של תנאי דומה אחר אכיף במקום התנאי שנמחק או הוסר.
  12. כל שיהוי, ויתור, ארכה, איחור או הימנעות מצד גד למימוש זכויותיה ו/או בדרישת קיום תנאי מתנאי שימוש אלה ו/או הסכמתה לסטות מתנאי השימוש לא יהוו תקדים, לא יחשבו לוויתור ו/או הסכמה מצד גד ואין להסיק מהן גזירה שווה למקרה אחר. תנאי השימוש המפורטים לעיל אינם יוצרים ולא יפורשו כיוצרים כל שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד מעביד, סוכן או שלוח בין המשתמש לבין גד. 
 1. רכישת מוצרים באתר
  1. ככלל, האתר מציע למשתמשים אפשרות רכישה מתוך מגוון מוצרים כמפורט באתר.
  2. מובהר כי שירות אתר גד אינו מהווה הצעה בלתי הדירה למכירת מוצרים. קבלת הזמנה מאת הלקוח לרכישת מוצרים תהווה הצעה של הלקוח לרכישתם וקבלת ההצעה תתבצע באמצעות אספקה בפועל של המוצרים, בכפוף למלאי הקיים במועד האספקה ובהתאם להוראות תקנון זה.
  3. גד רשאית בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי להוסיף או לגרוע ממגוון המוצרים המוצעים למכירה באתר, וכן לקבוע את אופן מכירתם, ומחירם, לרבות דמי משלוח והגבלת הזמנות רק לכאלו ששווים הכספי המצטבר של המוצרים הכלול בהם עולה על רף מינימאלי. להסרת ספק, מלאי המוצרים, כולו או חלקו, עשוי להיות מוגבל בזמן או בתנאים אחרים, ולמשתמש ו/או לכל מי מטעמו ו/או לצד שלישי כלשהו לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם האמור. הנ"ל תקף גם לגבי תכנים פרסומיים מחוץ לאתר שיפנו לכניסה לאתר גד.
  4. תמונות המוצרים המופיעות באתר הינן לצרכי המחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את גד. המוצרים המוצעים למכירה באתר מלווים בתמונות אשר נועדו לדמות בצורה הקרובה ביותר את המוצרים עצמם. במקרה של פער או הבדל בין התצלום לבין תיאור המוצרים, יגבר תיאור המוצרים המילולי על התיאור הנשקף מהתצלום. 
  5. לא תינתן אפשרות לרכוש מוצרים דרך המוקדים הטלפוניים של גד. ניתן לרכוש מוצרים באתר בלבד.
  6. הרכישה באתר אפשרית 24 שעות ביממה, שבעה ימים בשבוע ,למעט במקרים בהם הוא מושבת, עקב עבודות תחזוקה שונות ו/או מסיבות אחרות, לרבות כאלו אשר אינן בשליטתה של גד. למשתמש לא יהיו טענות כלפי גד בשל כך. על הרוכש המעוניין לבצע שינויים בהזמנה שביצע  לפנות לשירות לקוחות עד השעה 14:00  בצהריים עבור הזמנה שאמורה להתקבל  אצל הלקוח ביום למחרת. במידה והלקוח בחר באופציה של איסוף עצמי , יוכל הרוכש באתר לבצע שינויים בהזמנה שביצע באמצעות פנייה לשירות הלקוחות עד השעה  10:00 בבוקר יום האיסוף. 
  7. לצד כל מוצר מופיע מחירו, כאשר המחיר כולל מס ערך מוסף (מע”מ) למעט מוצרים שאינם חייבים במע”מ על פי דין. עם זאת, גד שומרת על הזכות לשנות את מחירו של כל מוצר בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי ולמשתמש לא יהיו טענות נגדה בשל כך.
  8. המחיר  הקובע הינו המחיר כפי שמופיע באתר, במועד אישור ההזמנה (ט.ל.ח.). חלק מהמוצרים מתומחרים באתר לפי מספר יחידות וחלק לפי משקל. בנוגע למוצרים המתומחרים לפי משקל, גד תעשה את כל שביכולתה על מנת שהמוצרים יסופקו בהתאם למשקל אשר הוזמן אך עם זאת יתכנו סטיות סבירות בין משקל המוצר המוזמן לבין משקל המוצר שסופק בפועל, ולמשתמש לא תהיה כל טענה כלפי גד או מי מטעמה בעניין זה. חיוב המשתמש ייעשה על פי משקלו הסופי של המצב כפי שסופק למשתמש. 

   מובהר, כי במידה ועודכנו מחירי המוצרים לפני תום הליך בחירתם על-ידי המשתמש, יחויב המשתמש לפי המחירים המעודכנים. 

   ככל שהמשתמש הזמין מוצרים ובין מועד הזמנתו למועד אספקתו ישתנה מחירם, המחיר הקובע שעל פיו יחויב המשתמש יהיה המחיר בעת אישור ההזמנה על-ידו.
  9. גד תציע מעת לעת מוצרים במבצע על פי שיקול דעתה הבלעדי, ומוצרים אלו יסופקו במחיר  מבצע, בכפוף לכך שהמבצע הינו בתוקף ו/או שהמוצר לא אזל מהמלאי, בעת אישור ההזמנה על-ידי הלקוח.
  10. במידה ולאחר ההזמנה, התברר כי המוצר אשר הוזמן אינו במלאי, לא יתבצע חיוב עבור מוצר זה. גד לא תהא אחראית לנזק כלשהו שייגרם למשתמש עקב ביטול זה, לרבות בגין הצורך של המשתמש לרכוש את המוצר במקום אחר במחיר גבוה יותר.
  11. מפעם לפעם, תציע גד, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, קופונים ו/או מבצעים ו/או הטבות שונות במסגרת האתר לציבור הגולשים באתר או לחלקם(לחברי מועדון בלבד למשל ) . באתר יפורטו תנאיהם ותוקפם של אותן הטבות ו/או מבצעים ו/או קופונים לרבות אופן המימוש ואלה יחשבו כתוספת לתקנון זה. מובהר כי גד רשאית שלא להציע הטבות מכל סוג שהוא, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, וכן רשאית היא, ע"פ שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק, בכל עת, כל הטבה ו/או הצעה ו/או קופון. לא יהיו כפל מבצעים באתר למעט אם צוין אחרת. 
  12. לא ניתן להמיר את הקופונים באתר בכסף. כמו כן, לא ניתן להשתמש ביותר מקופון אחד בכל קנייה.
  13. על פי שיקול דעתה הבלעדי, תהא רשאית  גד למנוע ממשתמש שימוש בקופון, לצמיתות או באופן זמני, מכל סיבה שהיא, אם תסבור שהמשתמש הפר את תנאי הקופון ו/או עתיד להפר הוראות דין ו/או עשה שימוש בקופון שלא למטרה שלשמה נוצר ו/או כדי להטעות אדם אחר ו/או כדי לגרום לנזק לצד שלישי וזאת ללא הנמקה, ללא צורך בהודעה ומבלי שתחוב באחריות בקשר לכך.
  14. האחריות לבדיקת מחירי השוק של המוצרים טרם רכישתם חלה על המשתמש בלבד, ולפיכך ממליצה גד למשתמשים לבצע בדיקה של מחירי השוק טרם ביצוע כל פעולה באתר ולפני רכישת המוצרים באתר. 
 1. שימוש במידע ורישום לאתר גד
  1. .בפני משתמשי האתר פתוחה האפשרות לבצע רישום לאתר לצורך ביצוע הזמנה ו/או לפתוח חשבון אישי (כמפורט להלן). ללקוח קיימות שתי האופציות שהינן הרשמה לאתר אופציה אחת והשנייה כניסה כלקוח מזדמן שאז בכל רכישה עתידית יצטרך למלא פרטיו מחדש.
  2. השימוש במידע אותו הכניס המשתמש לאתר של גד, לרבות בהליך הרישום לאתר ו/או  השימוש במידע שהצטבר אודות המשתמש בעת השימוש באתר, יתבצע בהתאם להוראות  הדין ובהתאם למדיניות הפרטיות ו/או של צדדים שלישיים הקשורים במתן השירותים המוצעים במסגרת האתר, והמהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.
  3. הליך הרישום באתר יכלול מסירת פרטים אישיים של המשתמש כנדרש בדף ההרשמה. על המשתמש מוטלת האחריות לנקוט בכל האמצעים לשמירה על פרטי החשבון האישי והקשור בהם, בסוד, ולפעול בהתאם להנחיות גד כפי שתהיינה מעת לעת, לרבות החלפת הסיסמה בסיסמה חדשה. המשתמש מצהיר בזאת כי ידוע לו שגד לא יישאו באחריות במידה והמשתמש מסר את הסיסמה לאחר. 
  4. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שביצוע יעיל ומהיר של ההזמנה מותנה במסירת פרטים נכונים על ידו וכי אחרת לא תוכל גד להבטיח את ביצוע ההזמנה. במעמד הרכישה מצהיר המשתמש כי הינו עומד בתנאים המפורטים בתנאי שימוש אלה, הוא מודע לכך שהוא מוסר את פרטיו האישים וכי הינו רשאי למסור פרטים אלה. מובהר בזאת, כי הקלדת פרטים אישיים שאינם נכונים באתר – אסורה לחלוטין, מהווה עבירה פלילית ועוולה אזרחית, החושפת את המשתמש להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים, שיתנהלו כנגדו לרבות במישור הנזיקי בדמות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לגד ו/או כל מי מטעמה עקב כך. מסירת כתובת למשלוח ו/או פרטי משלוח נוספים שיהיו שגויים ויגרמו להחזרת המשלוח לגד יחייבו את הלקוח בדמי משלוח נוספים במקרה של הגעה חוזרת לכתובת  הלקוח.
  5. האזור האישי באתר עשוי להציע באופן בלעדי שירותים מסוימים ו/או הטבות מסוימות. ככל שמשתמש יבקש ליצור לעצמו אזור אישי יתבקש המשתמש לבחור בשם משתמש וסיסמה אשר תזהה אותך בעת השימוש באילו מהשירותים המוצעים בו ("פרטי החשבון האישי"), לרבות בעת הזמנת המוצרים.
  6. גד, לפי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית להפסיק שירותים מסוימים הניתנים באתר או את פעילות האתר בכללותו, ולמשתמש לא תהא כל טענה בעניין זה. ייתכן גם כי חלק מהשירותים באתר יחדלו מלהיות פעילים וכי שירותים אלו יעמדו לרשות המשתמש עם הפעלתם. המשתמש לא חייב להשתמש בכל השירותים באתר אלא רשאי לבחור להשתמש רק בחלקם. 
  7. הזנת פרטי כרטיס האשראי על ידי המשתמש תעשה לאחר ביצוע הרישום באתר, וככל שהמשתמש יבקש לבצע הזמנה דרכו. אספקת המוצרים לכתובת שהוכנסה על ידי המשתמש תעשה  רק לאחר הזנת כל הפרטים לצורך ביצוע ההזמנה, ולאחר קבלת אישור חברת כרטיס האשראי על ביצוע ההזמנה ועמידת המשתמש ביתר הוראות תנאי השימוש.
  8. הזמנת מוצרים. הזמנת מוצרים תירשם במערכות האתר. בתום ההזמנה יישלח למשתמש אישור בדואר אלקטרוני  ובהודעת אס אם אס אודות ביצוע ההזמנה. להסרת ספק, רישומי מערכות האתר , יהוו ראיה לכאורה לאמור בהם. גד תספק מסמך בכתב שהוא מהווה אישור ההזמנה עם הפרטים המהותיים לעסקה עם פרטי ההזמנה לאחר אישור התשלום ו\או בעת קבלת המשלוח בהתאם לתנאי הדין. 
 1. אספקת המוצרים והתשלום עבורם
  1. מבלי לגרוע מכלליות תנאי שימוש אלה, יודגש כי השימוש באתר מוגבל למי שהינו בגיר  בעל תעודת זהות ישראלית או אדם שיש לו היתר שהייה חוקית, וכן בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף. משתמש באתר נדרש גם להיות בעל תיבת דואר אלקטרוני ואמצעי תקשורת בישראל (טלפון נייד), ובנוסף אספקת המשלוח צריך להיות  בטווח שירות המשלוחים , כלומר ,ההזמנה צריכה להיות לכתובת שנמצאת בטווח המשלוחים גם אם המזמין הינו מחוץ לטווח המשלוחים. לחילופין  ניתן לבצע הזמנה באמצעות איסוף עצמי כפי שיפורט באתר. התנאים המפורטים לעיל הינם מצטברים ובלעדיהם לא תתאפשר רכישת פריטים כלשהם באתר.
  2. לאחר בחירת המוצרים, יתבקש המשתמש להזין את אופן התשלום. רכישה באתר תתאפשר בכפוף לכך שחברת האשראי מאפשרת למשתמש לבצע תשלום ברשת האינטרנט. תנאי האשראי הינה באחריותה של חברת האשראי אשר הנפיקה את הכרטיס, כפי שיהיו נהוגים בעת ביצוע ההזמנה. מובהר ששירותים אלה הם בבחינת תוכן של צד שלישי (כהגדרתו להלן).
  3. על אף האמור לעיל, גד עשויה לשנות או להפסיק את דרך התשלומים באתר ו/או לקבוע הסדר או אמצעי תשלום אחר, לרבות כזה השונה מכרטיס אשראי, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. גד שומרת לעצמה את הזכות לעשות את המפורט לעיל, בכל עת וכפי שהיא תמצא לנכון.
  4. התשלום באתר הינו עבור המוצרים המוזמנים ובנוסף  גד תגבה תשלום עבור דמי  משלוח המוצרים, וכפי שמופיע באתר. מחיר  דמי המשלוח עשוי להתעדכן מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של גד. 
  5. לפני ביצוע ההזמנה, ייבחר המשתמש את מועד אספקת המוצרים בהתאם לאפשרויות שיוצעו באתר. גד שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את מועדי האספקה מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי ובלא מתן הודעה מוקדמת מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדה בשל כך.
  6. לאחר רכישת המוצרים באתר ותשלום התמורה המלאה עבורם, יסופקו המוצרים באמצעות שירות המשלוחים לכתובת בישראל . יש להזין את העיר/ישוב ואם הוא מופיע ברשימה – ניתן לשלוח אליו משלוחים  לפי הכתובת אשר הוזנה על ידי המשתמש בעת הרכישה ובהתאם לחלון הזמנים אשר נבחר על ידו.  הבחירה בחלון הזמנים תהיה רק בתאריך  הפצה  ספציפי מבוקש שיסומן על ידי הלקוח. 
  7. להסרת ספק מובהר, כי השירות באתר ניתן בתחומי מדינת ישראל באזורים מסוימים בלבד, אשר יוגדרו על-ידי גד מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי.
  8. בביצוע ההזמנה, מאשר המשתמש את הסכמתו להעברת מידע כמפורט בתנאי שימוש אלה לשליח ו/או לקבלת טלפון ו/או מסרונים (SMS ו/או אפליקציות דומות אחרות), אודות השליחות מטעם השליח או מטעם חברת השליחויות, למספר הנייד שיזין בעת ביצוע הזמנה באתר.
  9. גד תעשה ככל שביכולתה על מנת שהמשלוח יגיע למשתמש בהתאם לבקשתו כפי שהוזנה באתר. עם זאת ייתכנו עיכובים במועד ההזמנה עקב סיבות שאינן תלויות בגד ו/או אינן בשליטתה לרבות כוח עליון, הגבלות שונות מכוח הדין, שביתות, מצב בטחוני באזור המשלוח, מזג אוויר קיצוני, מפגעי טבע, וכן עיכובים הנובעים מעיכובים בתקופות של עודף ביקוש להזמנות. למשתמש לא יהיו טענות נגד גד בשל עיכוב כאמור. יובהר כי לא יהיה בעיכוב כאמור כדי לפטור את המשתמש מחובתו לשלם בעבור הזמנתו.
  10. באחריות המשתמש להימצא בבית במועד השליחות שתואם עימו ובמידה והמשתמש לא יאותר על-ידי השליח, השליח יניח את המוצרים מחוץ לדלת ויעדכן את המשתמש טלפונית או בהודעת SMS. גד אינה אחראית על תכולת המשלוח מרגע הנחתו מחוץ לדלת ולא תהיה למשתמש כל טענה בקשר עם כך.
  11. אופן אריזת המוצרים ייעשה לפי שיקול דעתה של גד ולמשתמש לא תהיה כל טענה נגד גד בשל כך.
  12. לגד נתונה הרשות למנוע ממשתמש גישה לרכישת מוצרים ו/או למנוע את רישומו באתר בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ובמידה והתנהגותו בלתי סבירה או בלתי ראויה ו/או שמבוצע על ידו שימוש בלתי ראוי או בלתי סביר באתר, לרבות הפרת תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות ו/או ככל שכרטיס האשראי נחסם או הוגבל לשימוש. 
 1. ביטול עסקאות
  1. המשתמש רשאי לבטל את ההזמנה שבוצעה על ידו ו/או להחזיר את המוצרים שהגיעו אליו, בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן תשמ”א-1981.
  2. המשתמש מודע לכך שביצוע הזמנה באתר מהווה רכישת "טובין פסידים", בהתאם לס' 4ג (ד)(1) לחוק הגנת הצרכן הנ"ל, ומכאן רכישה כזו אינה ניתנת לביטול לאחר הזמנתה והגעתה לכתובת שהוזנה על ידי המשתמש באתר. 
  3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ככל שהמשתמש מעוניין לבטל את הזמנת המוצרים טרם קבלתם, עליו  להודיע על כך לשירות הלקוחות של גד  באמצעות הצ'אט /ווטסאפ או דואר אלקטרוני, ולציין שם משתמש, טלפון ופרטים נוספים כפי שיידרשו על ידי גד (להלן: "הודעת הביטול"). על המזמין לקבל  אישור לביטול. במקרה של משלוח לכתובת המזמין -המועד האחרון שבו יתאפשר לבטל הזמנה הינו עד השעה 14:00  ביום שלפני מועד האספקה המתכונן. במידה והלקוח בחר באיסוף עצמי- הוא יוכל לשנות/לבטל ההזמנה עד השעה 10:00 של יום האיסוף העצמי המתוכנן. לא ניתן יהיה  לבטל ו/או לשנות משלוח אחרי השעה 10:00 בבוקר  של יום שישי או ערב חג עבור משלוח שאמור להיות מסופק ביום ראשון ו/או ביום לאחר חג. 
  4. משתמש אשר אינו שבע רצון מההזמנה עקב אי התאמה בין ההזמנה למוצרים שסופקו לו, יודיע למוקד שירות הלקוחות של גד את פירוט אי התאמת המוצרים , בטווח של עד 48  שעות לאחר מועד האספקה. מוקד שירות הלקוחות יתאם עם המשתמש את החיוב/הזיכוי הכספי למשתמש, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של גד ולפי העניין, וככל שמתחייב על פי הנסיבות ועל פי הדין. אי הודעה למוקד השירות של גד בפרק הזמן האמור, תהווה אישור מצדו של המשתמש כי קיימת התאמה בין ההזמנה למשלוח ולמשתמש לא יהיו טענות נגד גד בשל כך.
  5. מובהר, כי ככל שמוקד השירות יהא סגור ו/או לא ניתן יהא לקבל ממנו מענה אנושי, המשתמש ישאיר הודעה באמצעות הצ'אט /ווטסאפ/ דואר אלקטרוני בצירוף פרטי ההזמנה: מספר ההזמנה ושם המזמין ומוקד השירות של גד  יצור קשר בהקדם בשעות הפעילות.– מוקד השירות של גד  יצור קשר בהקדם.
   ביטול הזמנה ו/או החזרתם של הפריטים המוזמנים, כאמור בסעיפים לעיל, יעשו בכפוף להוראות הדין, לרבות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 על תקנותיו, חוק המכר, התשכ"ח-1968, חוק כרטיסי חיוב התשמ"ו-1986 ו/או בכפוף למדיניות, כפי שתקבע מעת לעת ותפורסם בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי של גד.
  6. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי החזר כספי יינתן בהתאם להוראות החוק, ובהתאם לאמצעי התשלום בו בוצעה העסקה. החזר כספי לכרטיס האשראי יוחזר אך ורק לכרטיס האשראי באמצעותו שולמה הרכישה ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי. ככל שהמשתמש שילם דמי משלוח, סכום זה לא יוחזר עם ביטול העסקה.  הסכום שיועבר ללקוח יהיה בניכוי עלויות הסליקה של גד מול חברת כרטיסי האשראי .במידה והלקוח יבחר יוכל לקבל זיכוי לקנייה חוזרת או קוד קופון לרכישה חלף זיכוי כרטיס האשראי.
 1. אחריות מוגבלת למוצרים
  1. גד משתדלת להקפיד כי המוצרים המוצעים באתר יהיו באיכות גבוהה וטרייה. כמו כן יש קטגוריה של עודפים (אאוטלט) באתר שבה יתכנו מוצרים  בעלי תוקף קצר יחסית ובמחיר  מבצע.
  2. גד עושה כל מאמץ לספק מוצרים באיכות גבוהה, אולם במידה והמשתמש יקבל מוצרים באיכות ירודה, הרי שעליו לפנות למוקד שירות של גד עד 48 שעות לאחר קבלת המוצרים. גד ו/או מי מטעמה, תבדוק את התלונה ותהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להחליף את המוצרים במוצרים אחרים או לחלופין לזכות את המשתמש עד לגובה הסכום ששולם בעבור אותם המוצרים. 
  3. ליצרנים ו/או ליבואנים ו/או למשווקים המורשים של המוצרים הנמכרים באתר, בין אם מדובר בגד או בצדדים שלישיים, קיימת אחריות בלעדית לגבי כל מידע או מצג שנעשה באתר, ואשר נוגע פרטי המוצרים, מהותם שמות היצרנים, תכונות וטיב המוצרים, תמונותיהם וכיו”ב, וזאת בכפוף לחוקים והתקנות להגנת הצרכן ובהתאם לתנאי תעודות האחריות והשירות הצמודות לכל מוצר/שירות, אם צורפו. נקודת הנחה
 1. הגבלת אחריות באתר
  1. גד עושה מאמץ משמעותי על מנת לוודא כי הגולשים ייהנו מאתר איכותי ובטוח לגלישה, אך עם זאת היא מבהירה כי יתכנו תקלות ו/או בעיות באתר מעת לעת, אשר בגינם לא תתאפשר גישה אליו. כמו כן, ועל אף המאמצים הרבים להציג תוכן נכון ומדויק באתר, ייתכנו טעויות במידע המוצג באתר. ידוע למשתמש כי גד לא תישא בכל אחריות מפורשת או משתמעת, בקשר עם האתר לרבות כל תוכן או שירות בו, וכן בקשר עם התאמתם למטרה ספציפית ו/או לדרישות המשתמש
  2. המשתמש מצהיר ומתחייב בזה, כי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה באתר, לרבות בכל תוכן ו/או שירות בו, וכי ידוע לו שגד איננה אחראית בדרך כלשהי לכל שימוש שהוא עושה באתר כאמור.
  3. גד, מי מטעמה, לרבות בעלי מניותיה, מנהליה וחברות הקשורות בה,  לא תישא באחריות כלשהי לנזק שייגרם למשתמש עקב שימוש באתר לרבות אובדן, ישיר או עקיף, נזק נלווה, תוצאתי, אקראי או פיצויים עונשים (ובכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, פיצויים בגין הפסד עבודה ועסקים, הפסד רווחים, הפסקות והפרעות עבודה, הפסד ו/או איבוד מידע עסקי, פגיעה במוניטין, וכל הפסד ו/או נזק כספי אחר), הנובעים ו/או הקשורים, באתר, או בכל תוכן ו/או שירות בו, או בכל שימוש בהם, ולרבות אך מבלי לגרוע: 1) בשימוש ו/או אי יכולת שימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא; 2) הודעות ו/או קבצים שנתקבלו אצל המשתמש במהלך ו/או עקב השימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו; 3) שימוש או הסתמכות על האתר ו/או התוכן (בין אם של גד ובין אם של צדדים שלישיים); 4) כל מעשה ו/או מחדל של צדדים שלישיים (לרבות תוכן צד שלישי, או מוצר ושירות באתר שנמסרו לצד שלישי); 5) הפרעות, זמינות ותקינות של האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא, ולרבות, הנובעים משיבושים או מכשלים ברשת האינטרנט או ברשת הטלפון; 6) נזק או אובדן אשר נגרם כתוצאה משגגה, טעות, אי דיוק וכיו"ב בתוכן באתר. 
  4. במידה והמשתמש ביצע טעות בהקלדת הנתונים בעת הזמנת המוצרים או במועד אחר, או שחל שיבוש בקליטת פרטיו באתר מסיבה כזו או אחרת, הדבר לא יהווה עילה להעלאת טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד המשתמש כנגד גד או מי מטעמה. בעת שהלקוח גילה את הטעות עליו לדווח מיידית לשירות הלקוחות של גד.

   להסרת ספק, המשתמש יישא באחריות מלאה לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לו ו/או לאתר ו/או לצד שלישי כלשהו בגין טעות שביצע המשתמש בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת מספר טלפון נייד, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיו"ב. למען הסר ספק מובהר, כי אחריות גד, ככל שתהיה, תהא בכל מקרה מוגבלת לשווים של  הפריטים אשר נטען לגביהם כי הם הפגומים. 
  5. המשתמש מתחייב בזאת לציית להוראות כל דין העשויות לחול על שימושו באתר ו/או בתוכנו, לרבות תנאי שימוש אלה.
  6. המשמש מתחייב, כי יפצה וישפה את גד ו/או כל מי מטעמה, בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום ו/או הוצאה, פגיעה במוניטין, פגיעה כלכלית ו/או מסחרית, לרבות מתוקף כל דרישה, תביעה, פסק דין, פשרה, הוצאה לפועל, ולרבות הוצאות משפט, ועלויות הייעוץ המשפטי, הנובעים, במישרין ו/או בעקיפין, מהפרת תנאי השימוש ו/או כל ממעשה ו/או מחדל של המשתמש ו/או מכל חיוב בו יחויבו מי מגד ו/או מי מטעמה אשר על פי תנאי השימוש גד אינה אחראית לגביו. 
  7.  המשתמש מודע לכך שגד רשאית לשנות ו/או להפסיק ו/או לבטל בכל עת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, את פעילות האתר וזאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת על כך.
  8. בכל סתירה ו/או אי התאמה, מכל מין וסוג שהוא בין כל תוכן באתר לבין תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות, יגברו תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות לכל דבר ועניין.
  9. אין בהגבלת האחריות בסעיף זה כדי לגרוע מכל הגבלת אחריות אחרת המפורטת בתנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות ו/או בתנאי השימוש הייעודיים.
 1. הגבלת השימוש באתר
  1. המשתמש מצהיר בזאת כי ידוע לו שהאתר נועד למטרות אישיות בלבד, לפי כל דין, לפי תנאי השימוש ולצורך הזמנת המוצרים המופיעים בו בלבד. 
  2. שימוש מסחרי באתר ו/או בתוכנו אסור לחלוטין, ללא הרשאה מפורשת, מראש ובכתב, שתינתן מגד.
  3. המשתמש אינו רשאי גם לבצע את הפעולות ו/או המעשים הבאים בעת שימושו באתר ובתוכן האתר: א) לבצע כל פעולה העלולה לשבש ו/או להאט ו/או להפריע לפעולת האתר ו/או למתן השירותים באמצעותו, ב) להעתיק, לשחזר, לשנות, לעבד, לתרגם, לבצע הנדסה לאחור, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם ולאחסן את תוכן האתר, כולו או חלקו, ג) להפעיל או לאפשר הפעלת כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוגCrawlers, Robots  וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תוכן האתר, ד) להציג תוכן מהאתר בתוך מסגרת (iframe) גלויה או סמויה או להציג את תוכן האתר בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצובם המקורי באתר ו/או מחסירים דבר כלשהו, ה) לשבש או להפר כל זכות של משתמש אחר באתר, לרבות הזכות לפרטיות ו/או לאסוף מידע אישי על המשתמשים באתר ללא הסכמתם המפורשת בכתב, לרבות באמצעים אוטומטיים, ו) לפגוע בכבודו או בפרטיותו של משתמש אחר ו/או להשתמש באתר ו/או בתוכן האתר כדי לפגוע בשמו הטוב של כל אדם ו/או לפרסם דברי הסתה, הונאה, תרמית, לשון הרע ו/או כל מידע אחר שהינו שקרי, בלתי אמין או שיש בו כדי לפגוע במזיד.
  4. מובהר בזאת כי ביצוע אחד או יותר מהפעולות האמורות לעיל, עלולה לחשוף את המשתמש להליך משפטי אזרחי ו/או פלילי, בכפוף להוראות הדין, וכן עלולה להוביל לחסימתו מגישה לאתר
 1. תוכן האתר
  1. האתר לרבות המידע והשירות הכלולים בו, עשויים להשתנות מעת לעת על ידי גד אשר שומרת לעצמה את הזכות לעשות זאת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא כל צורך בהודעה מוקדמת. שינוי זה עשוי לכלול אך אינו מוגבל לגריעה, הגבלה, הוספה, שינוי מבנה האתר, זמינותו והיקפו של המידע והשירות המופיעים בו וכל היבט אחר הכרוך באתר, בשירות ותפעול. למשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי גד בגין האמור.
  2. גד שומרת לעצמה את הזכות להציג תוכן של צדדי ג' באתר. תוכן זה כולל אך אינו מוגבל  לכתבות, פרסומות, פרסומים כאלה ואחרים, מידע, שירותים, מוצרים ו/או כל תוכן אחר של צדדים שלישיים ו/או מטעמם, בין באמצעות הפניית המשתמש לאתרים של צדדים שלישיים ו/או באמצעות הצגתם של אלו באתר (להלן "תוכן של צד שלישי"). מבלי לגרוע מהאמור לעיל, השימוש של המשתמש בתוכן של צד שלישי הינו בכפוף לתקנון ו/או תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים, ככל שאלה קיימים. מובהר, כי לגד אין כל מעורבות ו/או קשר ו/או אחריות כלשהי לתוכן של צד שלישי, לרבות כל חוות דעת, הבעת עמדה, עצה, הצהרה, הצעה, אינפורמציה, שירות ו/או כל תוכן אחר המופיע בו אשר האחריות לגבם הינו של אותו צד שלישי. 
  3. נוסף על האמור, באתר עשויים להיכלל גם קישורים ('לינקים') לאתרי אינטרנט אחרים, אשר אינם מופעלים על-ידי גד. הקישורים נועדו אך ורק לנוחותם ולידיעתם של המשתמשים. קישורים אלה אינם בשליטת גד והן אינן מפקחות על תוכן האתרים המקושרים. ככל שהאתר מכיל קישורים אלה, אין בכך כדי להעיד על הסכמה ו/או אחריות של גד לתכנים המופיעים באתרים המקושרים ו/או מהווה ערובה לאמינותם, עדכניותם, תקינותם או חוקיותם ו/או למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש הננקטים על ידי בעליהם. גד איננה אחראיות לכל תוצאה אשר תיגרם כתוצאה מהשימוש באתרים המקושרים ו/או מהסתמכות עליהם וממליצה לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים אלו, ככל שקיימים, ו/או לפנות לבעלי האתרים המקושרים בכל מקרה של טענה או בקשה בעניין. עוד מובהר, כי גד רשאית, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים וכי גד אינה מתחייבת כי הקישורים לאתרי האינטרנט האמורים יהיו פעילים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. 
  4. השימוש באתר על תוכנו הינו על אחריותו  הבלעדית של המשתמש. שימוש זה כולל את התוכן של אתר גד וכן תוכן של צד שלישי, לרבות כל כניסה של המשתמש לאתרים של צדדים שלישיים על ידי לחיצה על "לינק" באתר ו/או בפרסומת באתר. המשתמש פוטר את גד מכל אחריות לגבי תוכן כלשהו המופיע באתר ו/או תוכן של צדדים שלישיים כלשהם. למשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד גד בקשר לתוכן באתר לרבות תוכן של צד שלישי, בגין כל נזק שייגרם לו, ישיר או עקיף, הנובע משימוש ו/או כניסה כאמור ו/או בשל הסתמכות על תוכן של צד שלישי ו/או בשל פגיעה בפרטיות בעקבות שימוש כאמור. המשתמש מוותר ויהא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין.
  5. תמונות הפריטים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו פערים בין המוצר עצמו לבין האופן בו הוא מוצג. גם פירוטם המילולי של המוצרים, לרבות תכונותיהם, הדגמים השונים וכן עיצוב, צבעים או חזות של המוצרים המתוארים או מוצגים באתר, הינם לצורכי המחשה בלבד, אלא אם נאמר מפורשות אחרת. בכל מקרה, הפירוט המופיע בתיאור המוצרים גובר על תצלומן. 
 1. קניין רוחני
  1. זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות שמו, דפיו, מידע סודי, סימני מסחר, המידע שנאסף על הגולשים והמשתמשים, הינם רכושם הבלעדי של גד ללא יוצא מן הכלל ומוגן מתוקף דינים שונים.
  2. הקניין הרוחני בבעלות גד, המצוין לעיל, כולל אך אינו מוגבל לאתר, על פעילותו והתכנים והנתונים המופיעים בו, סיווג המידע המופיע בו, עיצובו, תוכנה, שרטוטים, איורים, מוסיקה, צילומים, מודעות ודיוורים שנשלחים ע"י גד, תמונות, מפות, קטעי אודיו, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה, גרפים, קישורים (Hyperlinks), וכיוצ"ב (להלן "התוכן" או "התכנים"). 
  3. כתוצאה מכך, על המשתמש באתר חל איסור מוחלט להכניס שינויים, לבצע הליך הנדסה לאחור, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור כל חלק מן התוכן הכלול באתר מבלי לקבל את הסכמתה המפורשת של גד, מראש ובכתב.
  4. תוכן האתר עשוי לכלול משוב כלשהו מצד המשתמשים באתר. גד אינה דורשת מהמשתמשים באתר לתת משוב, עצה, רעיון או מחשבה הקשורים באתר ו/או השירותים והמוצרים הזמינים באמצעותו ("משוב"). ככל שהמשתמש ייבחר מרצונו החופשי לתת משוב לאתר גד, הרי שהוא מודע לכך שכלל הזכויות במשוב זה תהיינה של גד. למשתמש לא תהיה כל זכות (לרבות הזכות לתמלוגים או כל תמורה אחרת) בקשר עם המשוב (לרבות בקשר עם כל מוצר הוא שירות שיפותחו, ירכשו ו/או יוצעו בקשר עם או לאור המשוב).
  5. כל זכויות לרבות זכויות הקניין הרוחני בקשר עם התוכן, המשוב, הנתונים השונים (כהגדרתם במדיניות הפרטיות) והאתר מכל מין וסוג שהוא (וזאת בין אם המדובר בזכויות רשומות ובין אם המדובר בזכויות שטרם נרשמו), ובכלל זאת שם המתחם ("Domain"), הפטנטים, סימני המסחר (לרבות הזכויות הקשורות בגד (בין אם נרשם כסימן מסחר ובין אם לאו), שמות המסחר, המדגמים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, השיטות, אופן הצגתו ועיצובו של האתר וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר, הם רכושה הבלעדי של גד או של צד שלישי, אשר הרשה לגד להשתמש בהן, והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר רק להן (או לצדדים שלישיים נוספים, במידה והם בעלי רישיון לעשות כן). אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, למכור, לתרגם ו/או לבצע פעולה אחרת כלשהי בכל סוגי הטקסטים ו/או קודים ו/או תמונות ו/או סמני מסחר ו/או תצלומים ו/או סרטונים ו/או כל תוכן אחר המופיע באתר, אלא אם התקבל אישור גד לכך, מראש ובכתב.
  6. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, גד אינה מתירה לעשות כל שימוש בסימני המסחר והמותגים הקשורים בה, לרבות כפי שהם מופיעים באתר, מתוקף היותם קניינה הבלעדי של גד. 
 1. סמכות שיפוט
  1. על כל שימוש באתר ו/או על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הנובעים משימוש זה ובקשור בו,  יחולו דיניה של מדינת ישראל בלבד. 
  2. סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור לאמור לעיל ו/או הנובע מתנאי שימוש שפורטו להלן, תהא נתונה לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב-יפו בלבד.